Biedrības “Laime Saimē” izvirzītie mērķi

Veicināt Pļaviņu pilsētas iedzīvotāju vietējo iniciatīvu, izaugsmi, celtu viņu pašapziņu un iesaistīšanos dažādu jautājumu risināšanā;

Veikt Pļaviņu pilsētas un novada vēstures apzināšanu un saglabāt vēsturiskās apbūves elementus;

Veicināt lokālpatriotismu un Pļaviņu iedzīvotāju cieņpilnu attieksmi pret pilsētas vēsturi un tās ievērojamākajiem iedzīvotājiem;

Sadarboties ar Zemessardzi un Jaunsardzi biedrības mērķu realizācijā; Veicināt Pļaviņu pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu ilgstspējīgu attīstību;

Sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību, ceļot iedzīvotāju izglītības un kultūras līmeni;

Organizēt labdarības pasākumus, palīdzot un sniedzot atbalstu invalīdiem, sirmgalvjiem, sociālā riska grupām;

Organizēt lietderīgu un pilnvērtīgu laika pavadīšanu un sabiedriskās aktivitātes; Aizsargāt un saglabāt Kultūras mantojumu.

The goals of the association “Laime Saimē”

To promote the local initiative and growth of the residents of the town of Pļaviņas, to raise their self-confidence and involvement in solving various issues;

To study the history of Pļaviņas and its surrounding region as well as to preserve the elements of historical buildings;

To promote local patriotism and the respectful attitude of the inhabitants of Pļaviņas towards the history of the town and its most prominent inhabitants;

To co-operate with the National Guard and the Youth Guard in the realization of the goals of the association;

To facilitate the improvement of the quality of life of the residents of Pļaviņas city through sustainable development;

To promote the development of civil society by raising the educational and cultural level of the population;

Organize charity events, lending a helping hand and providing support to the disabled, the elderly and those in social risk groups;

Organize useful social activities and other interesting ways to spend time;

Protect and preserve the Cultural Heritage.

Biedrības valde

Biedrības atbalstītāji

Iestāšanās biedrībā

Biedrības biedri

Gada pārskati

Biedrības rekvizīti