Biedrības “Laime Saimē ”projekts Nr. 19-04-AL08-A019.2202-000013 “Daudzfunkcionālas aktivitāšu telpas izveidošana Pļaviņās, Odzienas ielā 2A , kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ir realizēts un 17. jūlijā notika projekta atklāšanas pasākums. Projekta vispārējais mērķis bija publiskās infrastruktūras uzlabošana pakalpojuma pieejamībai. Tā īstenošanas rezultātā ir veikta telpu vienkāršotā atjaunošana 62 m2 platībā un to aprīkošana ar modernām IT iekārtām- interaktīvo ekrānu, keramisko tāfeli un 20 planšetdatoriem, mēbelēm, tādējādi nodrošinot to daudzfunkcionālu izmantošanu. Telpu atjaunošanas darbus veica SIA “Juniperus”, bet IT un mēbeles piegādāja firma SIA “Certes.lv”. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 29629.52 Paldies “Aizkraukles partnerībai”, Pļaviņu novada domei par līdzfinansējumu un, protams, visiem, kuri palīdzēja un atbalstīja biedrības “Laime Saimē” ieceru īstenošanos!

Biedrības “Laime Saimē” valdes priekšsēdētāja Larisa Freija