Dainis Īvāns

publicists, sabiedrisks darbinieks, lielākās un ietekmīgākās sabiedriski politiskās organizācijas Latvijas vēsturē – Latvijas Tautas frontes – pirmais priekšsēdētājs un valsts neatkarības atgūšanas pārejas parlamenta – Augstākās padomes – priekšsēdētāja pirmais vietnieks. Vairāku grāmatu, televīzijas un kino scenāriju autors. Saņēmis vairākus Latvijas valsts un ārvalstu augstākos apbalvojmus. Šobrīd arī Latvijas Naconālā vēstures muzeja pētnieks. Dzīvo Pļaviņu novada Īvānu ciemā, turpat kur viņa dzimtas saknes sniedzas vairķ nekā 300 gadu dziļā pagātnē.

Dainis Ivans publicist, public figure, the first chairman of the largest and most influential public-political organization in the history of Latvia – the Latvian People’s Front – and the first deputy chairman of the Transitional Parliament for the Restoration of National Independence. Author of several screenplays for books, television and cinema. He has received several top Latvian and foreign awards. Currently a researcher at the Latvian National History Museum. He lives in the village of Īvāni in Pļaviņas district, where his family roots go back more than 300 years.

Raimonds Bergmanis

Svarcēlājs. Piedalījies trijās Olimpiskajās spēlēs. 1992. gadā Barselonā R. Bergmanis bija Latvijas delegācijas karognesējs atklāšanas ceremonijā.Spēkavīru sacensību dalībnieks. Televīzijas raidījumu vadītājs, sabiedriskais un politiskais darbinieks. Bijis Latvijas Olimpiešu kluba prezidents un viens no Latvijas Olimpiskās komitejas viceprezidentiem. Ievēlēts 12. un 13. Saeimā. Aizsardzības ministrs no 2015. gada 8. jūlijā līdz 2019.gada 23.janvārim. Latvijas olimpiešu kluba valdes priekšsēdētājs.

 

Weightlifter. Participated in three Olympic Games. In 1992, in Barcelona, ​​R. Bergmanis was the flag bearer of the Latvian delegation at the opening ceremony. Participant of the Strongman competition. Television presenter, public and political figure. He was the president of the Latvian Olympic Club and one of the vice-presidents of the Latvian Olympic Committee. Elected to the 12th and 13th Saeima. Minister of Defense from 8 July 2015 to 23 January 2019. Chairman of the Board of the Latvian Olympic Club.

Jānis Strupulis

1973. gadā beidza Latvijas Mākslas akadēmijas Tēlniecības nodaļu. Strādājis Latvijas TV par mākslinieku scenogrāfu, Dekoratīvās mākslas kombinātā. Sākot ar 1985. gadu – brīvmākslinieks. Latvijas Mākslinieku savienības biedrs, Latvijas Medaļu mākslas kluba prezidents. FIDEM biedrs no 1993. gada, Latvijas pārstāvis FIDEM. Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis. Piedalījies vairāk nekā 440 izstādēs 25 valstīs. Radījis ap 770 medaļu. 1991. gada veidojis Latvijas apgrozības un piemiņas monētu modeļus. Ieguvis zelta medaļu X un XII Dantes biennālē 1992 un 1996. gadā. Galvenā balva Baltijas valstu medaļu triennālē 1995. gadā. Paula Stradiņa balva 1997. gadā. Dantes Aligeri biedrības Latvijas balva 2010. gadā. LZA Raiņa balva 2013. gadā. 2009. gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Darbi atrodas 18 valstu 60 muzejos. Lāčplēšu stēlu autors.

In 1973 he graduated from the Sculpture Department of the Latvian Academy of Arts. He has worked for Latvian TV as an artist set designer at the Decorative Arts Combine. Since 1985 he has been a freelance artist. Member of the Latvian Artists’ Union, President of the Latvian Medal Art Club. FIDEM member since 1993, Latvian representative to FIDEM. Honorary member of the Latvian Academy of Sciences. Participated in more than 440 exhibitions in 25 countries. Created about 770 medals. In 1991, he created models of Latvian circulation and commemorative coins. Won a gold medal at the X and XII Dante Biennials in 1992 and 1996. Received the main prize at the Baltic Medal Triennial in 1995. Paul Stradins Prize in 1997. Latvian Award of the Dante Aligeri Society in 2010. LAS Rainis Award in 2013. In 2009 he was awarded the Order of the Three Stars. His works are located in 60 museums in 18 countries. Author of Lāčplēsis pictures.

 

Agris Žilde

Dzimis Pļaviņās 1965.gadā. 1983. gadā beidzis Pļaviņu vidusskolu. 1992.gadā absolvējis Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultāti. 1991.gada 1.decembrī iestājies Latvijas Zemessardzes Pļaviņu rotā. No 1994. līdz 1996. gadam Aizkraukles 55. Zemessardzes bataljona štāba priekšnieks. No 1996.gada līdz 2004. gadam Jēkabpils 56. Zemessardzes bataljona komandieris. 2005.gadā atvaļinājies kapteiņa dienesta pakāpē. No 2005.gada līdz šim brīdim Direktora vietnieks Upesleju sākumskolā ( agrāk Upesleju internātpamatskola – rehabiltācijas centrs).

Born in Pļaviņas in 1965. In 1983 he graduated from Pļaviņas Secondary School. In 1992 he graduated from the Faculty of Pedagogy of the University of Latvia. On December 1, 1991, he joined the Latvian National Guard in Pļaviņas. From 1994 to 1996 Chief of Staff of the 55th National Guard Battalion of Aizkraukle. From 1996 to 2004 Commander of the 56th National Guard Battalion in Jēkabpils. Retired as a captain in 2005. From 2005 to present, Deputy Director of Upesleju Primary School (formerly Upesleju Boarding Primary School – Rehabilitation Center).

Agris Purviņš

No 1988.g. – 1992.gadam Pļaviņu LNNK nodaļas biedrs. Atvaļināts NBS majors. Bijis ZS 65.atsevišķā studentu bataljona un ZS 54.inženiertehniskā bataljona komandieris. Zemessargs. Ģenerāļa Pētera Radziņa biedrības valdes priekšsēdētājs.  Grāmatas “Ģenerālis Radziņš – pirmais Lāčplēsis un pirmais armijas komandieris” autors.

From 1988 – 1992 Member of the Plavinas LNNK branch. Retired NBS Major. He was the commander of the 65th NG Student Battalion and the 54th NG Engineering Battalion. National Guardsman. Chairman of the Board of Generals Pēteris’ Radziņš’ Association. Author of the book “General Radziņš – the first Lāčplēsis and the first army commander”.

 

Viktors Kozlovskis

Dzimis un audzis Pļaviņās. Absolvējis Pļaviņu vidusskolu. Dienējis zemessardzes 55. kājinieku bataljonā no 1991. – 2000. gadam rotas komandiera amatā. Atvaļinājies kapteiņa dienesta pakāpē.

Born and raised in Pļaviņas. Graduated from Plavinas Secondary School. He served in the 55th Infantry Battalion of the National Guard from 1991 to 2000 as a company commander. Retired as captain.

 

 

Vija Miķelsona

Bāriņtiesas locekle. Pašlaik strādā bāriņtiesā Klintaines pagastā.

Member of the Orphan’s Court. She is currently working in the Orphan’s Court in Klintaines Parish.

Vilnis Mironovs

ZS veterāns,pensionārs./ National Guard veteran, senior citizen

Juris Rumpis

pensionārs/pensioner

Ilze Bite
Pensionēta skolotāja. Bija gan ķīmijas skolotāja, gan direktora vietniece ārpusklases darbā, gan sociālais pedagogs. Ģimene saistīta ar Pļaviņām jau sešās paaudzēs. Interesē Pļaviņu vēsture un nākotne.

Retired teacher. She was both a chemistry teacher and a deputy director for extracurricular activities, as well as a social educator. Her family has been associated with Pļaviņas for six generations. Interested by the history and future of Pļaviņas.

 

Inese Svence

Pedagogs, direktora vietniece Kokneses pamatskolā – attīstības centrā.

Teacher, deputy director at Koknese elementary school – development center.

Ineta Grandāne. Pļaviņu bibliotēkas direktore

Šiem biedriem bildes vēl top:

Iveta Krastiņa.

Strādā Pļaviņu vidusskolā.

Gundars Svencis